Latvijas olimpiskā akadēmija

Kas ir LOA?

Latvijas Olimpiskā akadēmija dibināta 1989. gadā.

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir izglītojoša rakstura sporta sabiedriska organizācija, kas veic Olimpiskās kustības un Olimpisma izpētes darbu un veicina Olimpisko izglītību Latvijā.

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir patstāvīga juridiska persona.

Savā darbībā ievēro likumu “Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām”, SOA (Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas) aktus, kā arī Olimpiskās Hartas principus un Latvijas Olimpiskās komitejas statūtu noteikumus par Olimpisko ētiku un izglītību.

LOA organizē

 • Mācību sesijas;
 • Lasījumus;
 • Konkursus;
 • Izstādes;
 • Metodisku materiālu izdošanu;
 • Sporta pasākumus;
 • Piedalīšanos Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas pasākumos.

LOA Mērķi un uzdevumi

Akadēmijas darbības mērķis ir veicināt Olimpisko ideju izzināšanu un izplatību un atbalstīt LOK pasākumus Olimpiskās vēstures izpētes, izglītības, sporta zinātnes un Olimpiskās kustības popularizēšanas jomās.

Akadēmijas uzdevumi ir:

 • Olimpiskās kustības un antīko Olimpisko spēļu pamatprincipu un ideālu studēšana un popularizēšana;
 • Olimpiskās kustības vadības institūciju (SOK, Starptautisko sporta veidu federāciju, Nacionālo olimpisko komiteju, SOA u.c.) un to darbības metožu un sakaru izpēte;
 • Olimpisko spēļu problēmjautājumu (dopings, komercializācija, masu mēdiji u.c.) izzināšana un izskaidrošana sabiedrībā;
 • Sadarbība ar LOK, SOA, Nacionālajām olimpiskajām akadēmijām, piedalīšanās to pasākumus un programmās, sadarbība ar citu valstu speciālistiem;
 • SOK un SOA oficiālo valodu apgūšanas veicināšana;
 • Sporta, zinātnes, kultūras un mākslas un ekonomikas nozaru sadarbības sekmēšana Latvijā un ārpus tās;
 • Olimpiskajai kustībai veltītu publikāciju sagatavošana un izdošana;
 • Sporta muzeju, bibliotēku un cita veida Olimpisko ideju popularizēšanas centru veidošanas atbalstīšana;
 • Izglītojošu un sporta pasākumu organizēšana;
 • Cita ar Olimpiskās kustības popularizāciju saistīta darbība.

LOA vadība - senāts

LOA vadība - senāts

Akadēmijas augstākā lēmējinstitūcija ir Akadēmijas Konferences, bet to starplika - senāts. 

Senāts

Senāts

Ivans Klementjevs

Prezidents

Jānis Žīdens

Viceprezidents

Biruta Luika

Viceprezidente

Antra Gulbe

Izpilddirektore

Agita Ābele

Senāta locekle

Aleksandrs Astafičevs

Senāta loceklis

Ilvis Ābeļkalns

Senāta loceklis

Raimonds Bergmanis

Senāta loceklis

Agra Brūne

Senāta locekle

Uldis Grāvītis

Goda prezidents

Aiga Paikena

Senāta locekle

Gunārs Jākobsons

Senāta loceklis

Rita Jumiķe

Senāta locekle

Signe Luika

Senāta locekle

Jānis Melbārdis

Senāta loceklis

Jefimijs Klementjevs

Senāta loceklis

Tatjana Ņikiforova

Senāta locekle

Jana Kolbina - Birzniece

Senāta locekle

Irina Tihomirova

Senāta locekle

Alīda Zigmunde

Senāta locekle

LOA biedri

LOA var iestāties jebkura rīcībspējīga pilngadīga fiziska persona vai juridiska persona, kuras darbība saistīta ar Olimpisko ideju izpētes un ieviešanas, sporta un Olimpiskās izglītošanas jautājumiem un radniecisku pasākumu organizēšanu un atbalstīšanu un, kas atzīst LOA Statūtus, Olimpisko Hartu un vēlas piedalīties LOA mērķu sasniegšanā un uzdevumu realizēšanā.

Fiziskas personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, var tikt uzņemtas par biedru kandidātiem un darboties ar padomdevēja tiesībām.

Senāts var ievēlēt arī LOA Goda biedrus un LOA Mūža biedrus, kuriem ir padomdevēja tiesības.

Statūti

Statūti